Algemene voorwaarden

 1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze kantoren bevestigd worden
 2. De waar blijft onze volledige eigendom tot de integrale betaling eventuele verwijlrente en strafbeding inbegrepen. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom en retentie, zijn alle risico’s aan de koper overgedragen.
 3. Om geldig te zijn, dient iedere klacht schriftelijk en ten laatste binnen de 3 dagen, die volgen op de ontvangst van de goederen bij de firma De Groene Poort BVBA ingediend te worden. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit artikel en gebeurt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenissen.
 4. Wanneer een klacht omtrent gebrekkige koopwaar wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of vervanging van de betwiste goederen en is elke directe of indirecte schadevergoeding uitgesloten
 5. De goederen reizen voor rekening en risico van de bestemmeling Zelfs indien de goederen franco worden verzonden reizen zij op risico en verantwoordelijkheid van de koper.
 6. Alle klachten of facturen dienen schriftelijk ingediend binnen de 3 dagen na ontvangst ervan.
 7. Alle facturen zijn betaalbaar te Vichte Er wordt van dit recht niet afgezien door het trekken van een wissel op de koper
 8. De betaling dient contant te gebeuren en netto. De sommen niet betaald op hun vervaldag brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 14% per jaar. Eventuele afbetalingen worden steeds eerst ter aanzuivering van vervallen intresten aangerekend.
 9. Indien het krediet van de koper slechter wordt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen te eisen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
 10. Onze offerte alsmede aangegeven levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis onzentwege impliceren, noch aanleiding geven tot schadevergoeding
 11. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 50 en een maximum van 1500 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 12. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Kortrijk, en in voorkomend geval het Vredegerecht van het Tweede Kanton Kortijk bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
 13. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar netto contant.
 14. Het wisselkoersrisico komt ten laste van de koper Alle inningskosten of protestkosten zijn eveneens te zijnen laste Wissels brengen geen schuldvernieuwing teweeg
 15. De niet-betaling van één enkele factuur op haar vervaldag maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 16. Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten erkent de koper deze voorwaarden te kennen en deze als integrerend bestanddeel van de overeenkomst te aanvaarden. Tenzij onze schriftelijke aanvaarding, zijn alle andersluidende voorwaarden van de koper ongeldig en niettegenstelbaar.
 17. Indien de facturatie dient te gebeuren op een ander fysiek rechtspersoon dan deze die de bestelling heeft geplaatst zullen zowel degene die de bestelling geplaatst heeft als degene aan wie gefactureerd werd hoofdelijk ondeelbaar en solidair verbonden zijn tot naleving van alle verbintenissen t.o.v. De Groene Poort
 18. Bij overlijden van de koper of ontbinding van de vennootschap heeft de verkoper de keuze om het contract te ontbinden, of uitvoerig te eisen t.o.v.de rechtsopvolgers
Terug naar boven